Fets rellevants CNMV

La informació recollida en aquesta pàgina es correspon amb els fets rellevants enviats per Criteria Caixa, SAU a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, en compliment de l'article 228 del text refós de la Llei del Mercat de Valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d'octubre.  


DataTítol
01-07-2019 La Societat informa sobre el nomenament de nous membres de les Comissions del Consell d'Administració

(PDF, 77 kB )

31-05-2019 La Sociedad comunica la distribució d’un dividend complementari

(PDF, 185 kB )

03-04-2019 La Societat tanca una emissió de bons simples a 5 anys per un import de 600 milions d’euros

(PDF, 363 kB - en castellà)

19-03-2019 La Societat informa sobre la publicació dels seus comptes anuals corresponents a l’exercici 2018 a la seva pàgina web

(PDF, 183 kB )

15-03-2019 La societat comunica la creació de la Comissió Executiva i el nomenament del Conseller Delegat

(PDF, 186 kB )

15-02-2019 La Societat comunica el nomenament de dos nous Consellers

(PDF, 183 kB )

15-02-2019 La Societat comunica la distribució de reserves al seu accionista únic

(PDF, 183 kB )

¿Necessites imprimir-ho? Protegim el medi ambient.

Documents en format PDF. Si no els pot obrir, descarregui Acrobat Reader.